ANBI en verantwoording

Organisatie

SAMAH is een organisatie voor en door jonge alleenstaande vluchtelingen, oftewel (voormalig) alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV).

Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van projecten, het beantwoorden van vragen die binnenkomen bij onze helpdesk en het signaleren (en oplossen) van knelpunten.

Missie

SAMAH streeft naar een maatschappij waarin alle jonge alleenstaande asielzoekers de kans krijgen om zich - met gepaste ondersteuning – te ontwikkelen als evenwichtige volwassenen, op een manier die past bij hun behoeften en capaciteiten.

Visie

In Nederland wonen naar schatting 15.000 asielzoekers tussen de 15 en 25 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Jongeren die op veel punten niet verschillen van ‘gewone’ jongeren: ze hebben dezelfde behoeften, vragen, interesses en gedragingen als hun leeftijdsgenoten. Ongewoon is de situatie waarin zij verkeren.

Dat werken aan een toekomst – ondanks deze ongewone situatie – kan, laten honderden jongeren elke dag zien. Het opgroeien in een nieuwe omgeving, zonder familie en in onzekerheid over de toekomst, brengt echter veel uitdagingen met zich mee. Niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor begeleiders, hulpverleners en vrijwilligers die deze jongeren op weg willen helpen.

SAMAH ondersteunt zowel jongeren als professionals met het werken aan hun toekomstperspectief of op het oplossen van situaties waar ze tegenaan lopen. Het betrekken van jongeren zelf, in de vorm van ervaringsdeskundigen, speelt daarbij een grote rol.

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

 1. SAMAH draagt bij aan de verbetering van het welzijn van jonge alleenstaande asielzoekers in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar, door hun belangen te behartigen en hun positie in (zowel) de Nederlandse samenleving als in het land van herkomst te versterken.
 2. De doelgroep te stimuleren actief te participeren in de Nederlandse samenleving.
 3. De ontwikkeling van projecten en methoden om de participatie van jongeren te vergroten.
 4. Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Te fungeren als centraal landelijk meldpunt voor vragen, wensen, klachten en problemen van jonge alleenstaande asielzoekers;
 2. De doelgroep te informeren over alle voor haar relevante onderwerpen;
 3. Het opzetten van netwerken om te komen tot uitwisseling en samenwerking;
 4. Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en onderzoeken en alle overige wettelijke middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling

Beleidsplan

Op basis van onze missie, visie en doelstellingen heeft SAMAH een meerjarenplan opgesteld. Dit plan is hier te lezen: Beleidsplan SAMAH 2023

Gegevens ten behoeve van ANBI

 • Stichting SAMAH
 • Bezoekadres: Snelliuslaan 10, 1222 TE Hilversum
 • Postadres: idem
 • E-mail: info@samah.nl
 • Website: www.samah.nl
 • Telefoonnummer: 06 - 360 594 21
 • IBAN: NL78 INGB 0005 1818 11
 • KvK-nummer: 50037617
 • BIC code ING: INGBNL2A
 • RSIN: 8225.11.022
 • Formulier voor publikatieplicht ANBI

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Stichting SAMAH bestaat uit:

 • Thera Gerritsen (voorzitter)
 • Nathalie Boerebach (secretaris)
 • Eelco Ploeger (penningmeester)
 • Youssra Lotfi
 • Patrick Snoek

Beloningsbeleid

De bestuursfuncties van Stichting SAMAH zijn onbezoldigd; bestuursleden krijgen een vergoeding van reiskosten op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten voor OV, of € 0,19 per km bij gebruik van auto

Stichting SAMAH heeft een zelfsturend team, bestaande uit (senior) projectleiders en projectmedewerkers. Voor salariëring volgt Stichting SAMAH de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening: CAO Sociaal Werk 2021 - 2023

Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol binnen Stichting SAMAH en wij vinden het belangrijk dat zij worden gecompenseerd voor de tijd die zij investeren. Ervaringsdeskundigen ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding, deze is gebaseerd op de voorwaarden, zoals gesteld door de belastingdienst: Vrijwilligersvergoedingen belastingdienst

Jaarverslagen

Bekijk onze jaarverslagen en jaarrekeningen op: https://www.samah.nl/jaarverslagen-en-jaarrekeningen/