Over SAMAH

SAMAH werkt vanuit het empowerment denken en heeft in haar activiteiten veel aandacht voor participatie van jongeren, het vergroten van veerkracht en de wisselwerking tussen jongeren en hun begeleiders.

SAMAH zoekt penningmeester!

Vanwege het vertrek van onze huidige penningmeester, zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Wil jij ons bestuur versterken met je kennis van financiële zaken EN hart voor jonge alleenstaande vluchtelingen? 
Neem contact met ons op!

Lees hier de volledige vacature.

Over SAMAH

SAMAH is in 1999 opgericht met als doel participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 12-25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren. Als onafhankelijke stichting heeft SAMAH tientallen projecten voor en met AMV’s opgezet, uitgevoerd door professionals en vrijwilligers. Meer dan 5000 jongeren hebben in projecten en activiteiten van SAMAH geparticipeerd, waaronder in jongerenteams, maatjes- en gastouderprojecten, festivals, trainingen, coachingstrajecten en vrijwilligerswerk.


1999

In 1999 werd SAMAH opgericht met als doel participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 12-25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren.

2009/2016

Vanwege de verminderde instroom opereerde SAMAH op een wat lager pitje. SAMAH hield contact met vele jongeren, vrijwilligers en professionals en hield daarmee het netwerk en de expertise in stand.

2016

Eind 2016 heeft SAMAH het rapport “Volg je dromen tot je niet langer kunt leven” uitgebracht. Dit rapport bleek een waardevolle bijdrage te zijn in de huidige vraagstukken rondom de grote groep jonge asielzoekers en vluchtelingen die sinds 2015 weer in grote getallen naar Nederland zijn gekomen.

2017

In 2017 heeft SAMAH in samenwerking met Pharos het Landelijk Platform AMV’s opgezet waar alle partijen die landelijk betrokken zijn bij de opvang, begeleiding en zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen bijeenkomen om kennis, ervaringen en signalen uit te wisselen.

Heden

SAMAH heeft in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van organisaties binnen en buiten de vreemdelingenketen en is hierdoor in staat snel te schakelen met voogden, immigratiemedewerkers, advocaten, hulpverleners, mentoren, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, gemeenteambtenaren, wijkteams, leerkrachten, leerplichtambtenaren en RMC-coördinatoren, incassobureaus etc. SAMAH is daardoor in staat knelpunten op casusniveau bespreekbaar te maken en aan te pakken en waar nodig in staat belang te behartigen op gemeentelijk of landelijk niveau.
SAMAH heeft honderden jongeren ook na hun achttiende verjaardag langere tijd (begeleid en) gevolgd (en volgt ze nog steeds) en beschikt daardoor over een groot netwerk van voormalige alleenstaande minderjarige asielzoekers waarmee nog warm contact is. Deze jongeren staan verder nergens centraal geregistreerd als voormalig vluchteling.
Meerdere jongeren uit dit netwerk hebben sinds de toegenomen instroom van vluchtelingen contact gezocht met SAMAH met het aanbod om nieuwkomers te helpen bij het vinden van hun weg in Nederland. Zij zullen vanuit hun eigen ervaringen met en kijk op financiële zelfredzaamheid een zeer waardevolle bijdrage leveren aan de doelstellingen van dit project.
SAMAH werkt vanuit het empowerment denken en heeft in haar activiteiten veel aandacht voor participatie (in de vorm van invloed, inspraak en initiatief) van jongeren, het vergroten van veerkracht en de wisselwerking tussen jongeren en hun begeleiders. De vaak complexe situaties waarin jongeren verkeren vraagt om een integrale benadering in de begeleiding, zorg en opvang van deze jongeren met aandacht voor zelfregie en eigen beleving van jongeren. Daardoor ontstaan oplossingen die door jongeren zelf gedragen worden en passen bij hun behoeften en mogelijkheden.

Waves illustration

Verslagen/documenten

Jaarrekening 2019  –  Jaarverslag 2019