PAY attention to your future

AANLEIDING

Voor jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht – alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) – is werken aan je toekomst en financiële zelfredzaamheid een uitdaging. In Nederland bevinden zich op dit moment circa 6.000 AMV ́s en naar schatting 50.000 voormalig AMV ́s die sinds 1990 naar Nederland zijn gekomen

Uit cijfers van het CBS komt naar voren dat in 2016 meer dan de helft van de huishoudens vanmensen met een vluchtelingenachtergrond een inkomen had onder de lage-inkomensgrens. Huishoudens van Eritrese vluchtelingen hadden met 83% zelfs het vaakst risico op armoede. Hoewel er geen concrete cijfers voorhanden zijn over de financiële positie van (voormalige) AMV’s, signaleren diverse organisaties armoede en schulden onder deze jongeren.

Het ontbreekt aan een landelijk aanbod rondom financiële zelfredzaamheid binnen de zorg, opvang en begeleiding van (voormalige) AMV ́s dat goed aansluit bij de behoeften, vragen en (complexe) leefwereld van AMV ́s en de cruciale overgang naar meerderjarigheid. SAMAH draagt met het project PAY attention to your future graag bij aan het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van (voormalige)alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijd van 12-27 jaar.

DOELSTELLING
De algemene doelstelling van dit project is de financiële zelfredzaamheid van jonge alleenstaande vluchtelingen tussen de 12-27 jaar te vergroten. Daarbinnen kunnen nog een aantal specifieke doelstellingen worden onderscheiden:

  • Opleiden van voormalige AMV’s in de rol van ervaringsdeskundige om (voormalige) AMV’s tussen de 12-27 jaar te informeren en ondersteunen om armoede- en schuldenproblematiek te voorkomen
  • Vergroten van (toegang tot) kennis en vaardigheden van (voormalige) AMV’s tussen de 12-27 jaar ten aanzien van (maatschappelijke) verwachtingen, rechten en plichten rondom financiële zelfredzaamheid
  • Vergroten van het netwerk van (voormalige) AMV’s tussen de 12-27 jaar, zodat zij toegang hebben tot een vangnet en/of vraagbaak waar nodig.
  • Vergroten van deskundigheid van professionals, beleidsmakers en vrijwilligers over de specifieke situatie van (voormalige) AMV’s tussen de 12-27 jaar en een effectieve aanpak om hun financiële zelfredzaamheid te vergroten.

Resultaten

Wil je meer weten over de mogelijkheden van dit project binnen jouw gemeente of organisatie, neem dan contact met ons op!

Het project PAY attention to your future wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Stichting Kinderpostzegels, Corbello Stichting en Stichting Janivo.